مشخصات فردی

وضعیت تاهل*


سن*
سطح تحصیلات*
مقصود مصرف کننده از خرید این مدل از موتور سیکلت چه بوده است؟ (کاربری محصول)*

طریقه آشنایی شما با پیشتاز موتور چگونه است؟*
نحوه آشنایی و انتخاب این مدل موتور*
زیبایی و شکل ظاهری موتورهای پیشتاز را چگونه ارزیابی می کنید؟*
کیفیت محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟*
قیمت و شرایط پرداخت محصول را چگونه ارزیابی می کنید؟*
از کدام یک از قسمت های موتور رضایت ندارید*


چهار محصول تجاری پیشرو در بازار ایران را به ترتیب اولویت نام ببرید؟

عملکرد نمایندگان در زمینه ی خدمات پس از فروش

طرز برخورد نمایندگان را چگونه ارزیابی می کنید ؟*
سرعت عمل نمایندگان را چگونه ارزیابی می کنید؟*
کیفیت خدمات انجام شده چگونه بوده است؟*
پذیرش تعویض قطعات گارانتی را چگونه ارزیابی می کنید؟*
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .