لطفا قبل از تکمیل فرم به نکات ذیل توجه نمایید:

 • عدم تطبیف عناوین ذکر شده با سوالات، سبب ابطال فرم خواهد شد.
 • مسئولین شرکت اجازه دارند جهت تایید عناوین ادعا شده، هر گونه بررسی که لازم می دانند بعمل آورند.
درخواست نمایندگی برای:*

مشخص فردی درخواست دهنده:

YYYY dash MM dash DD
وضعیت تاهل*
وضعیت نظام وظیفه*

مشخصات واحد

YYYY dash MM dash DD

نوع فعالیت واحد تجاری

نوع فعالیت واحد تجاری*
YYYY dash MM dash DD

نوع مالکیت واحد تجاری

نوع مالکیت واحد تجاری*

مشخصات خیابان محل واحد تجاری

نوع خیابان*

مشخصات واحد تجاری

نام شرکت هایی را که با آنان همکاری دارید به ترتیب اهمیت نام ببرید*
نام شرکت
محصول تولیدی
شروع همکاری
خاتمه همکاری
دلیل قطع همکاری
 
شماره حساب های جاری و بانک های مربوطه*
نام بانک
شعبه
شماره حساب
تاریخ افتتاح حساب
 
سایر مکان های تجاری دیگر که در مالکیت شما می باشد*
نام محل
زمینه فعالیت
آدرس و شماره تلفن
 
مشخصات همکاران شما در محل واحد*
نام و نام خانوادگی
تاریخ تولد
مدرک تحصیلی
سابقه فعالیت
سمت
 

سایر اطلاعات

آیا امکانات و تجهیزات تخلیه و بارگیری وجود دارد؟*
آیا تجهیزات اطفاء حریق در واحد تجاری وجود دارد؟*
آیا تجهیزات اطفاء حریق در انبار وجود دارد؟*
آیا واحد تجاری بیمه است؟*
آیا واحد تجاری دارای تابلو است؟*
Max. file size: 4 MB.

مدارک

فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 4 MB.
  Max. file size: 4 MB.
  Max. file size: 4 MB.
  Max. file size: 4 MB.
  Max. file size: 4 MB.
  Max. file size: 4 MB.
  این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .